Jump to content

SimRail Sneak Peek


RealMiko

Recommended Posts

 

[PL]

Hej,

jak w przypadku WiP Nowe pojazdy, będę tutaj pokazywał nowe sneak peek'i o SimRailu, bo nie wszyscy są na Discordzie. Tradycyjnie będę po polsku, angielsku i niemiecku tłumaczył. 😉

 

[ENG]

Hey,

similar to WiP New Vehicles, I will show here new Sneak Peeks about SimRail, because not everyone is in Discord. Traditionally I will translate it in Polish, English and German. 😉

 

[DE]

Hey,

ähnlich wie in WiP Neue Fahrzeuge, werde ich hier neue Sneak Peeks über SimRail zeigen, da nicht jeder im Discord ist. Traditionell werde ich in Polnisch, Englisch und Deutsch übersetzen. 😉

 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

16.04.2023

 

[PL]
Nowa trasa:
-Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Kozioł - Przemiarki - Łazy
-Dorota - Dąbrowa Górnicza Południowa - Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
-Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Huta Katowice.

[ENG]
New Route:
-Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Kozioł - Przemiarki - Łazy
-Dorota - Dąbrowa Górnicza Południowa - Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
-Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Huta Katowice.

[DE]
Neue Strecke:
-Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Kozioł - Przemiarki - Łazy
-Dorota - Dąbrowa Górnicza Południowa - Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
-Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Huta Katowice.

 

 

 

16.04.2023_1.png

16.04.2023_2.png

16.04.2023_3.png

16.04.2023_4.png

16.04.2023_5.png

16.04.2023_6.png

16.04.2023_7.png

16.04.2023_8.png

16.04.2023_9.png

16.04.2023_10.png

16.04.2023_11.png

16.04.2023_12.png

16.04.2023_13.png

16.04.2023_14.png

16.04.2023_15.png

16.04.2023_16.png

16.04.2023_17.png

16.04.2023_18.png

16.04.2023_19.png

16.04.2023_20.png

16.04.2023_21.png

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

17.04.2023

 

[PL]
"Tu stacja Warszawa Wschodnia. Pociąg osobowy spółki Koleje Mazowieckie wjedzie na tor 21 przy peronie 7". 

Taki komunikat już wkrótce będziecie mogli usłyszeć w SimRail, a to wszystko przez nawiązanie oficjalnego partnerstwa z przewoźnikiem Koleje Mazowieckie, którego serdecznie witamy w gronie Patronów naszego projektu.

Dzięki współpracy spotkacie w grze swoje ulubione mazowieckie składy z charakterystycznym żółtym słoneczkiem m.in. jednostki EN76 czy EN57, w tym  najstarszy czynny pojazd KM z numerem 038 czyli tzw. "Babcię"!

Na tym nasze plany się nie kończą. Zatem bacznie obserwujcie nasz profil.

Zdradzimy Wam, że już w najbliższej aktualizacji pojawią się pierwsze logotypy Spółki na dostępnych już w grze pojazdach.
Jesteśmy gotowi do odjazdu, a Wy?

[ENG]
This is Warszawa Wschodnia station. A passenger train operated by Koleje Mazowieckie will arrive track 21 at platform 7".

You will soon be able to hear such a message in SimRail, and all this by establishing an official partnership with Koleje Mazowieckie company, whom we warmly welcome among the Patrons of our project.

Thanks to cooperation, you will meet in the game your favorite Mazovian trains with a characteristic yellow sun, e.g. EN76 or EN57 units, including the oldest active KM vehicle with the number 038, i.e. the so-called "Grandma"!

Our plans do not end there. So keep an eye on our profile.

We will tell you that in the next update the first logos of the Company will appear on the vehicles already available in the game.
We are ready to go, and you?

[DE]
"Der Bahnhof Warszawa Wschodnia. Ein Personenzug der Koleje Mazowieckie fährt auf Gleis 21 am Bahnsteig 7 ein".

Das ist die Nachricht, die Sie bald in SimRail hören werden, und das alles dank der offiziellen Partnerschaft mit der Koleje Mazowieckie, die wir als Partner unseres Projekts herzlich willkommen heißen.

Dank dieser Partnerschaft werden Sie in der Lage sein, Ihre masowischen Lieblingszüge mit der charakteristischen gelben Sonne zu treffen, wie EN76 und EN57, einschließlich des ältesten aktiven KM-Fahrzeugs mit der Nummer 038, der sogenannten "Oma"! 

Unsere Pläne sind damit noch nicht zu Ende. Behalten Sie also unser Profil genau im Auge.

Wir werden euch verraten, dass bereits im nächsten Update die ersten Firmenlogos auf den bereits im Spiel verfügbaren Fahrzeugen erscheinen werden.
Wir sind bereit zum Aufbruch, ihr auch?

17.04.2023_1.png

17.04.2023_2.png

17.04.2023_3.png

17.04.2023_4.png

17.04.2023_5.png

17.04.2023_6.png

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

05.05.2023

 

[PL]
Jedną z nowych funkcji są znaki informujące np. o zamknięciu toru na panelu domino.

[ENG]
One of the new functionalities are signs informing, for example, about the closure of the track on the domino panel.

[DE]
Eine der neuen Funktionalitäten sind Schilder, die z.B. über die Schließung des Gleises auf dem Ralaipannel informieren.

 

 

05.05.2023_1.png

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 

18.05.2023

 

[PL]
Lokomotywownia to miejsce, w którym będzie można zapoznać się z budową i historią taboru dostępnego w SimRail.

[ENG]
The Depot is a place where you will soon be able to learn about the construction and history of the rolling stock available in SimRail. 

[DE]
Der Lokschuppen ist ein Ort, an dem du etwas über den Bau und die Geschichte des in SimRail verfügbaren Rollmaterials erfahren kannst.

 

 

 

18.05.2023_1.jpg

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 

20.05.2023

 

[PL]
W niedalekiej przyszłości zamierzamy dodać eksperymentalną funkcję (ze względu na wydajność) o nazwie Screen Space Global Illumination, która oblicza odbicia światła w scenie między obiektami, co daje efekt wypełnienia sceny światłem.

[ENG]
In the near future, we are going to add an experimental feature (for performance reasons) called Screen Space Global Illumination, which calculates the light reflections in the scene between objects, which gives the effect of filling the scene with light.

[DE]
In naher Zukunft werden wir eine experimentelle Funktion (aus Performance-Gründen) namens Screen Space Global Illumination hinzufügen, die die Lichtreflexionen in der Szene zwischen den Objekten berechnet, was den Effekt hat, die Szene mit Licht zu füllen.

 

20_05.2023_1_1.thumb.jpg.264d6cf8f299b407c2d58209147edd73.jpg20_05.2023_1_2.thumb.jpg.bd4309da8c2ac75584210d29767c3c58.jpg20_05.2023_2_1.thumb.jpg.b5e385cead0b36a59f7ff06e189b227a.jpg20_05.2023_2_2.thumb.jpg.37954a2a8c67bce28620b8728b97d231.jpg

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 

18.07.2023

 

[PL]
Oto podgląd nowego menu ponownego łączenia. Wiąże się to z zupełnie nowym sposobem obsługi danych wejściowych, co wymagało znacznego przepisania wielu komponentów interakcji.

Bardzo ważnym aspektem nowego systemu jest automatyzacja wielu ustawień globalizacji. Poniżej znajduje się przykład tego, jak system obsługuje polskie/niemieckie/francuskie układy klawiatury, ponieważ jest to coś, co ludzie wskazywali jako problem, z klawiszami często niedopasowanymi do układów klawiatury innych niż QWERTY. Nowy system wprowadzania danych respektuje ustawienia systemu operacyjnego użytkownika i powinien automatycznie powiązać je z tymi samymi fizycznymi lokalizacjami na klawiaturze... nawet jeśli używasz układu DVORAK.

Wreszcie, wszystko to obejmuje obsługę sterowania gamepadem, co powinno sprawić, że gra będzie grywalna na urządzeniach przenośnych, takich jak Steam Deck lub ASUS ROG Ally - zakładając, że sobie z tym poradzą. A ponieważ odnowiony kod interakcji jest znacznie bardziej modułowy, dodanie obsługi innych metod wprowadzania danych nie powinno być zbyt trudne, jeśli zainteresowanie będzie wystarczające, aby to uzasadnić. Jednak ze względu na ilość wymaganych zmian


[ENG]
Here is a sneak peek at the new rebinding menus. This comes with a completely new way of handling input, which required a significant rewrite of many interaction components.

A very important aspect of a new system is that it automates many globalisation settings. Below is an example of how the system handles Polish/German/French keyboard layouts, as this is something that people have pointed out as a problem, with keys often being mismatched on non-QWERTY keyboard layouts. The new input system respects the settings in the user's operating system and should automatically bind them to the same physical locations on the keyboard... even if you use the DVORAK layout.

Finally, all of this comes with support for gamepad controls, which should make the game playable on portable devices such as the Steam Deck or ASUS ROG Ally - assuming they can handle it. And with the overhauled interaction code being much more modular, it shouldn't be too hard to add support for other input methods if there's enough interest to warrant it. However, due to the amount of changes required


[DE]
Hier ist ein kleiner Einblick in die neuen Menüs zur Tastenbelegen. Damit einher geht eine völlig neue Art der Handhabung von Eingaben, die eine erhebliche Umschreibung vieler Komponenten der Interaktion erforderte.

Ein sehr wichtiger Aspekt eines neuen Systems ist, dass es viele Globalisierungseinstellungen automatisiert. Unten sehen Sie ein Beispiel dafür, wie das System mit polnischen/deutschen/französischen Tastaturlayouts umgeht, da dies ein Problem ist, auf das viele Nutzer hingewiesen haben, da die Tasten bei nicht-QWERTY-Tastaturlayouts oft nicht übereinstimmen. Das neue Eingabesystem respektiert die Einstellungen im Betriebssystem des Benutzers und sollte sie automatisch an die gleichen physischen Positionen auf der Tastatur binden... auch wenn Sie das DVORAK-Layout verwenden.

Schließlich wird auch die Gamepad-Steuerung unterstützt, wodurch das Spiel auf tragbaren Geräten wie dem Steam Deck oder dem ASUS ROG Ally spielbar sein sollte - vorausgesetzt, sie können damit umgehen. Und da der überarbeitete Interaktionscode viel modularer ist, sollte es nicht allzu schwer sein, Unterstützung für andere Eingabemethoden hinzuzufügen, wenn genug Interesse besteht, um dies zu rechtfertigen. Aufgrund der Menge der erforderlichen Änderungen

 

18.07.2023_1.png

18.07.2023_2.png

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

31.07.2023

 

[PL]
ETCS jest jedną z nadchodzących funkcji SimRail. 
Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) jest komponentem sygnalizacyjnym i kontrolnym Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Zastępuje on starsze systemy ochrony pociągów i został zaprojektowany w celu zastąpienia wielu niekompatybilnych systemów bezpieczeństwa używanych obecnie przez europejskie koleje. Standard został również przyjęty poza Europą i jest opcją do zastosowania na całym świecie. Pod względem technicznym jest to rodzaj pozytywnej kontroli pociągu (PTC).

[ENG]
ETCS system is one of the coming SimRail features. 
The European Train Control System (ETCS) is the signalling and control component of the European Rail Traffic Management System (ERTMS). It is a replacement for legacy train protection systems and designed to replace the many incompatible safety systems currently used by European railways. The standard was also adopted outside Europe and is an option for worldwide application. In technical terms it is a type of positive train control (PTC). 

[DE]
Das ETCS-System ist eine der kommenden Funktionen von SimRail.
Das Europäische Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystem (ETCS) ist die Signalgebungs- und Zugsteuerungskomponente des Europäischen Eisenbahnverkehrsmanagementsystems (ERTMS). Es ist ein Ersatz für die alten Zugsicherungssysteme und soll die vielen inkompatiblen Sicherheitssysteme ersetzen, die derzeit von den europäischen Eisenbahnen verwendet werden. Die Norm wurde auch außerhalb Europas angenommen und ist eine Option für den weltweiten Einsatz. Technisch gesehen handelt es sich um eine Art positive Zugsteuerung (PTC).

 

31.07.2023_1.jpg

 • Like 20
 • Thanks 3
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

10.08.2023

[PL]
Nowe malowania pojazdów i kabin od naszych nowych Partnerów.
Wprawne oko zauważy 2 z nich.

[ENG]
Upcoming new paints for vehicles and cabins from our new Partners.
A trained eye will notice 2 of them.

[DE]
Demnächst gibt es neue Lackierungen für Fahrzeuge und Kabinen von unseren neuen Partnern.
Einem geschulten Auge werden 2 davon auffallen.

10.08.2023_1.png

10.08.2023_2.png

10.08.2023_3.png

10.08.2023_4.png

10.08.2023_5.png

 • Like 25
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

30.8.2023

[PL]

Mówi się, że obrazów nie można usłyszeć ani poczuć. Witamy więc na pokładzie EN57 EMU. 

 

[ENG]

It is said that images cannot be heard or felt. So welcome onboard EN57 EMU. 

 

[DE]

Es heißt, dass man Bilder weder hören noch fühlen kann. Also willkommen an Bord der EN57 EMU. 

 

en576.jpg

en577.jpg

en575.jpg

en578.jpg

en574.jpg

en573.jpg

en572.jpg

en57.jpg

 • Like 14
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

02.09.2023

[PL]

Wagon towarowy "Zaes" [w trakcie budowy]
Czy wiesz, że paliwo w cysternach wpływa na prowadzenie pociągu?

 

[ENG]

"Zaes" freight car [work in progress]

Do you know that the fuel in tank cars affects the driving of the train?

 

[DE]

Güterwaggon "Zaes" [in Arbeit] 
Wusstest du, dass der Inhalt in den Kesselwagen die Fahrt des Zuges beeinflusst?

 

02.09.2023_1.jpg

02.09.2023_2.jpg

02.09.2023_3.jpg

02.09.2023_4.jpg

 • Like 9
Link to comment
Share on other sites

 

14.09.2023

[PL]

Ostatnio pokazywaliśmy Wam jesień, może dziś coś na ochłodzenie?

 

[ENG]

Recently we showed you autumn, maybe something to cool down today? 

 

[DE]

Kürzlich haben wir euch den Herbst gezeigt, vielleicht etwas zur Abkühlung heute?

 

14.09.2023_.png

 • Like 39
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

 

02.11.2023

[PL]

Jedną z ciekawych nowości są pory roku.
W zimie trzeba liczyć na oblodzenie linii napowietrznych, latające iskry i spadki napięcia. Jesienią trzeba liczyć ze śliskimi szynami. Efekty te uzależnione są od temperatury i warunków pogodowych.
Wraz z opadami śniegu zwiększa się pokrywa śnieżna, która topnieje wraz ze wzrostem temperatury.

 

[ENG]

One of the most interesting upcoming features are the seasons.
In winter, you can expect icy overhead lines, with sparks and voltage drops. In autumn, expect slippery rails. These effects will depend on temperature and weather conditions.
Snow cover will gradually increase as snow falls and melt as temperatures rise.

 

[DE]

Eine der interessanten Neuerungen sind die Jahreszeiten.
Im Winter muss man mit vereisten Oberleitungen, Funkenflügen und Spannungsabfällen rechnen. Im Herbst ist mit rutschigen Schienen zu rechnen. Diese Auswirkungen hängen von der Temperatur und der Wetterlage ab.
Die Schneedecke wird mit dem Schneefall zunehmen und bei steigenden Temperaturen schmelzen.

 

SneakPeak1.png

SneakPeak3.png

SneakPeak2.png

 • Like 19
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

 

02.11.2023

[PL]

Jednym z najważniejszych elementów nowego systemu pogodowego jest nowy silnik nieba i oświetlenia. Atmosfera renderowana jest przy użyciu zupełnie nowych algorytmów, mapujących m.in. cienie rzucane przez chmury czy efekt rozproszenia atmosferycznego.
Dodatkowo drzewa SpeedTree otrzymały bardziej realistyczny model oświetlenia, ale o tym więcej powiemy w osobnym poście. 

 

[ENG]

One of the most important parts of the new weather system is the new sky and lighting engine. The atmosphere is rendered using completely new algorithms, mapping, among others: shadows cast by clouds or atmospheric scattering effect.
Additionally, SpeedTree trees have received a more realistic lighting model, but we will talk more about this in a separate post. 

[DE]

Einer der wichtigsten Teile des neuen Wettersystems ist die neue Himmels- und Beleuchtungs-Engine. Die Atmosphäre wird mit völlig neuen Algorithmen gerendert, die unter anderem den Schattenwurf von Wolken oder atmosphärische Streuungseffekte abbilden.
Außerdem haben die SpeedTree-Bäume ein realistischeres Beleuchtungsmodell bekommen, aber darüber werden wir in einem separaten Beitrag reden. 

 

SneakPeak1.png

SneakPeak2.png

SneakPeak3.png

SneakPEak4.png

SneakPeek1.png

SneekPeek8.png

SneekPeek7.png

SneekPeek6.png

SneekPeek5.png

SneekPeek4.png

SneakPeek3.png

SneekPeak2.png

Edited by RealMiko
 • Like 19
 • Thanks 7
 • I agree 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

15.11.2023

[PL]

Po burzy zawsze przychodzi słońce. Screenshot jest zrobiony dzięki nowemu silnikowi pogodowemu, który pojawi się w aktualizacji SimRail 21 listopada.

[ENG]

After the storm, the sun always comes. Screenshot made using the new weather engine, which will appear in the SimRail update on November 21

[DE]

Nach dem Sturm kommt immer die Sonne. Dieses Screenshot wurde mit der neuen Wetter-Engine erstellt, die mit dem SimRail-Update am 21. November erscheinen wird.

 

15.11.2023_1.jpg

 • Like 20
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 

20.11.2023

[PL]

Jest coś pięknego w zimowych zachodach słońca i nocach.

[ENG]

There is something beautiful about winter sunsets and nights.

[DE]

Die winterlichen Sonnenuntergänge und Nächte haben etwas Schönes an sich.

 

20.11.2023_1.png

20.11.2023_2.png

20.11.2023_3.png

20.11.2023_4.png

20.11.2023_5.png

20.11.2023_6.png

 • Like 15
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
 • Our servers

  • Drivers | Maszyniści Drivers | Maszyniści
   • PL2
   • pl2
   • 56 / 79
     • Percentage filling 71%
     • Most players 103
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 61
     • Percentage filling 0%
     • Most players 76
   • PL4
   • pl4
   • 16 / 85
     • Percentage filling 19%
     • Most players 84
   • PL8
   • pl8
   • 1 / 54
     • Percentage filling 2%
     • Most players 84
   • EN1
   • en1
   • 18 / 84
     • Percentage filling 21%
     • Most players 81
   • EN2
   • en2
   • 1 / 82
     • Percentage filling 1%
     • Most players 60
   • EN3
   • en3
   • 0 / 32
     • Percentage filling 0%
     • Most players 60
   • DE1
   • de1
   • 29 / 83
     • Percentage filling 35%
     • Most players 87
   • DE3
   • de3
   • 2 / 85
     • Percentage filling 2%
     • Most players 67
   • DE4
   • de4
   • 0 / 61
     • Percentage filling 0%
     • Most players 65
   • FR1
   • fr1
   • 7 / 82
     • Percentage filling 9%
     • Most players 49
   • UA1
   • ua1
   • 3 / 80
     • Percentage filling 4%
     • Most players 27
   • CN1
   • cn1
   • 1 / 84
     • Percentage filling 1%
     • Most players 28
   • CZ1
   • cz1
   • 6 / 82
     • Percentage filling 7%
     • Most players 61
   • ES1
   • es1
   • 1 / 87
     • Percentage filling 1%
     • Most players 23
  • Dispatchers | Dyżurni ruchu Dispatchers | Dyżurni ruchu
   • PL2
   • pl2
   • 22 / 34
     • Percentage filling 65%
     • Most players 34
   • PL3
   • pl3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 28
   • PL4
   • pl4
   • 5 / 34
     • Percentage filling 15%
     • Most players 32
   • PL8
   • pl8
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 27
   • EN1
   • en1
   • 13 / 34
     • Percentage filling 38%
     • Most players 34
   • EN2
   • en2
   • 1 / 34
     • Percentage filling 3%
     • Most players 21
   • EN3
   • en3
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 13
   • DE1
   • de1
   • 20 / 34
     • Percentage filling 59%
     • Most players 34
   • DE3
   • de3
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 29
   • DE4
   • de4
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 29
   • UA1
   • ua1
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 17
   • FR1
   • fr1
   • 2 / 34
     • Percentage filling 6%
     • Most players 23
   • ES1
   • es1
   • 3 / 34
     • Percentage filling 9%
     • Most players 15
   • CZ1
   • cz1
   • 7 / 34
     • Percentage filling 21%
     • Most players 28
   • CN1
   • cn1
   • 0 / 34
     • Percentage filling 0%
     • Most players 19
  • 30 Total servers
  • 220 / 1631 Total players
  • 13% Filled servers
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Use Privacy Policy